Privacy

1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring is Spring & Spark begeleiding, gevestigd te Wapenveld. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 74576593.

2. Doel en verwerking contactgegevens
Jullie persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de overeengekomen dienstverlening. Spring & Spark verzamelt alleen gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Bij het invullen van het intakeformulier kan je als ouder zelf bepalen welke mogelijk relevante informatie je wilt delen voor het aangaan van een begeleidingstraject.

De persoonlijke contactgegevens die Spring & Spark bij het eerste contact ontvangt, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, worden alleen gebruikt om met elkaar te communiceren. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal Spring & Spark meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakeformulier. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Namen van ouders en kind
 • Adresgegevens ouders en kind
 • Telefoonnummer ouders
 • E-mailadres ouders
 • Geboortedatum kind
 • Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van begeleiding
 • Overige persoonsgegevens en informatie die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch

3. Verwerking persoonsgegevens
Spring & Spark gebruikt en verwerkt je gegevens om:

 • Contact met je op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of naar aanleiding van een begeleidingsgesprek.
 • Overeengekomen diensten in de vorm van begeleiding ten behoeve van jou en jouw kind te kunnen uitvoeren.
 • De betaling van een geboden dienst te kunnen afhandelen door het verzenden van de factuur per e-mail.
 • Te voldoen aan de wettelijke verplichting die Spring & Spark heeft voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

4. Beveiliging
Spring & Spark neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@springsparkbegeleiding.nl

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Spring & Spark gebruik van meerdere verwerkers. Deze verwerkers hebben hun privacy instellingen aangepast naar de AVG voorwaarden.Verwerkers als Google en WordPress verwerken hun gegevens ook buiten de EU. Om jullie privacy zoveel mogelijk te waarborgen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens via internet verwerkt, denk hierbij aan je e-mailadres, mailcontact, facturen en eventuele telefoonnummers. Alle andere gegevens worden alleen handmatig en/of in Microsoft Office verwerkt.

Het lege intakeformulier wordt toegezonden per mail. Retour zenden van het ingevulde formulier met persoonlijke informatie kan per mail, (aangetekende) post of geprint en ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Bij verzending per mail wordt het formulier (nadat het ontvangen, geprint en verwerkt is) direct uit de mail verwijderd.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders worden jullie gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

5. Bewaartermijnen
Spring & Spark bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jullie overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Spring & Spark werkt er aan mee dat de in de AVG aan jullie toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden.
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in het bezit van Spring & Spark in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door Spring & Spark en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tevens hebben jullie de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het gebruik maken van deze rechten kunnen jullie contact opnemen via info@springsparkbegeleiding.nl. Spring & Spark reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.
Omdat Spring & Spark zeker moet kunnen zijn dat jij degene bent die dit verzoek doet, zal Spring & Spark jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Maak op deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het identiteitsbewijsnummer en het burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

7. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Spring & Spark maakt op de website gebruik van cookies zodat de website optimaal kan functioneren, dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.
Zie voor meer informatie het cookiebeleid